Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid

UW MENING TELT!

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid heeft de afgelopen periode veel voor u bereikt, denk hierbij aan een vernieuwde Doorkijk, Woningbouw in Puiflijk en Druten, duurzaam inzamelen van afval, aanpak overlast hondenpoep en opknap van de markt in Druten.

In de komende periode, willen we nog meer voor u bereiken! Als fractie van de lokale politieke partij Dorpslijst Puiflijk Druten/Zuid zijn we geïnteresseerd in uw mening.

Wij vinden het namelijk zeer belangrijk om als lokale partij uw belangen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Druten en daarom willen we u vragen om deze enquête in te vullen.
Dit neemt maximaal 10 minuten in beslag.  Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête!

U kunt de enquête via deze LINK starten.

 

Duurzaamheid

Omdat we voorstander zijn van duurzaamheid hebben we op 1 maart 2017 vragen gesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto's in het centrum en de kleine kernen van de gemeente Druten.

Klik HIER voor het het bericht. 

Verkeersveiligheid: Veilige oversteek tussen Het Hout en De Overrijkskamp

Zoals toegezegd wordt de veilige oversteek (zebrapad) tussen Het Hout en De Overrijkskamp voor de schoolgaande kinderen naar IKC De Appelhof op dit moment gerealiseerd.

Als fractie van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid willen we de initiatief nemende ouders Bianca Sonneveldt-van Winssen, Patricia Scheidsbach-Piketh, Christianne Gomez-Basciano bedanken voor hun signaal om dit stukje van Druten-Zuid veiliger te maken voor onze schooljeugd.  

Wilt u ook melding maken van een onveilige situatie of heef u initiatieven om uw buurt, dorp of wijk leefbaarder te maken neem dan contact met ons op door een persoonlijk bericht naar ons te sturen via onze Facebook pagina Dorpslijst PDZ. 

 Leefbaarheid: herbestemming van het terrein van het voormalig Kleurencirkel 

Onze fractie heeft op verzoek van onze inwoners van Druten-Zuid en Puiflijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten met betrekking tot de herbestemming van het terrein van het voormalig Kleurencirkel.

Bijgaand onze vragen en het antwoord vanuit de gemeente Druten.

Verkeersveiligheid & Economie: Situatie op de Maas & Waalweg (N322)

Onze fractie heeft met de andere dorpslijsten vaker vragen gesteld over de N322 aan het college van burgemeester en wethouders van Druten en dat doen we weer.

Aanleiding hiervoor zijn de vele ongelukken die zich de afgelopen tijd weer hebben voorgedaan op de N322 en de toenemende drukte en verkeershinder op de weg.

Wij vinden als dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid dat op de N322 de veiligheid van onze inwoners van Druten, Puiflijk, Afferden, Deest en Horssen voorop dient te staan en de inwoners beperkte hinder mogen ondervinden bij het gebruik maken van de N322 voor woon-werkverkeer.

Beide elementen scoren een dikke onvoldoende in onze ogen.

Zie onderstaande foto met de raadsvragen en het antwoord van het college van B&W:

Rehabilitatie Scharenburg en aanpak onveilige situatie ter hoogte van de Albert Heijn

Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van vanavond bij de bespreking van het agendapunt Voorjaarsnota 2017 wederom aandacht gevraagd voor het project Rehabilitatie Scharenburg en de onveilige verkeerssituatie ter hoogte van de Albert Heijn.

We hebben (met steun van onze coalitiepartners) bij het College via een amendement erop aangedrongen dat dit project versneld opgepakt gaat worden in 2017.

De rehabilitatie van de Scharenburg en de verkeersveiligheid van de weg ter hoogte van de Albert Heijn is een van de een van de belangrijkste speerpunten uit onze verkiezingsprogramma.

Leefbaarheid: aanpak achterstallig onderhoud in openbare ruimten en groenvoorziening.

Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2017 bij de bespreking van het agendapunt Voorjaarsnota 2017 samen met onze (coalitie)partners aandacht gevraagd voor het achterstallig onderhoud in openbare ruimten, groenvoorziening en onkruidbestrijding! En in het bijzonder voor de schrijnende situatie in Druten-Zuid.

Ons (gezamenlijke) initiatief voorstel kreeg de unanieme steun van de voltallige gemeenteraad van Druten maar ook die van het college!

 

Wonen: Woonrijp maken 1efase Tabaksveld Puiflijk.

Op woensdag 12 juli 2017 hebben we met een aantal fractiegenoten de inloopavond van de Tabaksveld bezocht.
We waren verheugd om te zien dat er zo veel interesse was voor de inloopavond.

Het was een druk bezochte en succesvolle bijeenkomst.

Tijdens de raadsvergadering van de jaarrekening 2015 hebben wij als fractie van Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid aangedrongen om het woonrijp maken van de 1e fase van de Tabaksveld te versnellen. We zijn blij dat het woonrijp maken nu voortvarend wordt opgepakt!

Bezoek raadsleden en burgerleden aan de vernieuwde MFA de Doorkijk.

 

Vandaag hebben onze raadsleden Mustafa en Ramon en de burgerleden Anne-marie en Ronald een bezoek gebracht aan de vernieuwde MFA De Doorkijk.
Ze zijn door het beheerdersechtpaar Geraldine en Marcel en de bestuursvoorzitter Stephan Fontein hartelijk ontvangen.
Na lang wachten mag de resultaat er wel zijn!! De vernieuwde Doorkijk is een prachtig mooi en duurzaam gebouw geworden.
Een blikvanger in Druten en een mooie aanwinst voor onze wijk Druten-Zuid!!
We zijn blij dat we als fractie bij de besluitvorming van de Doorkijk hebben gekozen voor de maximale duurzame variant.
Marcel, Geraldine en Stephan bedankt voor jullie gastvrijheid en we wensen jullie heel veel plezier en succes toe in de prachtige nieuwe Doorkijk!

Fractie van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid.

 

 Achterbanleden Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid kiezen nieuwe partijvoorzitter

Raadslid Ramon Postulart is de nieuwe partijvoorzitter van de Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid.

Tijdens de achterbanvergadering op 13 december jl. werd hij unaniem door zijn partijgenoten gekozen.

Postulart volgt André Springveld op. Die besloot na zijn benoeming tot wethouder om het partijvoorzitterschap neer te leggen.

De achterbanleden kozen ook een vicevoorzitter. Dat werd burgerlid Ronald Thoonen.

 

PERSBERICHT   09 december 2016

Overhandiging petitie veilige oversteek kruising Het Hout en Overrijkskamp in Druten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Druten.

De fractie van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid had op basis van signalen van verontruste ouders op 16 november 2016 raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten met betrekking tot de verkeersveiligheid van dit kruispunt. Een kruispunt wat dagelijks als oversteekpunt door schoolgaande kinderen en hun ouders vanuit de Buitenhof wordt gebruikt en als gevaarlijk wordt ervaren.

De ouders die woonachtig zijn in de Buitenhof in Druten en schoolgaande kinderen hebben bij het IKC de Appelhof hebben woensdagmiddag 9 december een petitie met maar liefst 205 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Lucien van Riswijk en wethouder Michel Lepoutre van de gemeente Druten. Deze actie dat bedoeld was om extra aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid van dit kruispunt is daarmee een groot succes te noemen.

Wethouder Lepoutre gaf bij de overhandiging van de petitie aan dat binnen het college van B&W het signaal met betrekking tot de verkeersveiligheid van het genoemde kruispunt bekend was naar aanleiding van de raadsvragen van de Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid en dat daarom al het een en ander in werking is gezet door de gemeente. Daardoor kon hij aan de schoolgaande kinderen de belofte maken dat op zeer korte termijn een zebrapad met middenberm aangelegd zal worden op dit kruispunt.

We zijn als fractie van Puiflijk / Druten-Zuid zeer blij met dit initiatief van de ouders en met de toezegging van wethouder Lepoutre om op korte termijn een eind te maken aan de onveilige situatie bij dit kruispunt.Fractievoorzitter Mustafa Enkür heeft bij wethouder Lepoutre tevens ook aandacht gevraagd voor de kruising De Hoeven – Overrijkskamp dit naar aanleiding van de signalen die de fractie van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid heeft gekregen.

 Einde persbericht

  

Nieuws:

Mustafa Enkür nieuwe fractievoorzitter .pdf

 

Burgerleden

Als burgerleden voor onze partij zullen fungeren:

  1. Selma Teunissen (selma@office-ict.nl )
  2. Ronald Thoonen (r.thoonen@thoonen.eu )

Partijsecretaris blijft Will van Sommeren (willvsommeren@live.nl )

 

Hoofdlijnen voor het gemeentelijk beleid 2014-2018:

Hoofdlijnen beleid 2014-2018 3-4-2014.pdf

 

Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid heeft met de verkiezingen van 18 maart 2014 3 zetels behaald; 1 meer dan in de vorige raadsperiode.

We bedanken de kiezers voor het uitgesproken vertrouwen en gaan voor u aan de slag! 

Zie hieronder de gehele uitslag in de gemeente Druten:

 

 

 

 

Beste inwoner(s),

Gemeente Druten is volop in beweging en ontwikkeling. Op Tichellande, het Tabaksveld, het Bull-terrein en in Druten-West worden woningen gerealiseerd. Het centrum van Druten wordt opnieuw ingericht en in Druten-Zuid is het startschot gegeven voor de bouw van een multifunctioneel centrum. Daarnaast komen er ook grote uitdagingen op de gemeente af. Het kabinet bezuinigt op gemeentegelden en er komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen zoals de uitvoering van de AWBZ en de jeugdzorg.

Dorpslijst Puiflijk / Druten-zuid neemt deze verantwoordelijkheden op zich in deze moeilijke maar kansrijke tijd. Dit doen wij niet alleen. We gaan samen aan de slag! Samen met de dorpslijsten, andere politieke partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners gaan wij ons inzetten om de leefbaarheid van Druten te behouden en te verbeteren. Als dorpslijst willen wij een gemeente waarin het bestuur dagelijks zichtbaar is, de deur voor inwoners openstaat en waar inwoners, ondernemers en verenigingen actief betrokken zijn bij alles wat in de gemeente gebeurt. Vanuit die gedachte is het verkiezingsprogramma opgezet. Ik ben er trots op dat wij ons met 37 betrokken en enthousiaste achterbanleden in mogen zetten om de belangen van Puiflijk, Druten-Zuid en Druten te behartigen.

Sjef van Elk, lijsttrekker

 

 

 

Onze speerpunten

1. Stimuleren van initiatieven vanuit de gemeenschap voor het verbeteren en verfraaien van de woonomgeving

2. Samenwerken in de regio als het voordelen oplevert. Gemeentelijke herindeling is bespreekbaar, wanneer de voordelen groter zijn dan bij regionale samenwerking;

3. Vergroten van de veiligheid door het inzetten van buurtpreventieteams en wijkagenten;

4. Aansluiten van de gemeente Druten inclusief het buitengebied op het glasvezelnetwerk;

5. Bouwen van levensloopbestendige huur- en koopwoningen naar behoefte;

6. Inrichten van zorgsteunpunten voor senioren, zodat zij in hun eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen;

7. Meewerken aan plaatsing van zonnepanelen bij particulieren, scholen, sportkantines, dorpshuizen en andere openbare gebouwen;

8. Herschikken van sportcomplex De Gelenberg met als doel om het zwembad te privatiseren en realisering van een nieuwe sporthal;

9. Scheiden van huishoudelijk (rest)afval verbeteren;

10. Plaatsen van speciale afvalbakken waarin hondenbezitters de hondenpoep kunnen deponeren;

11. Opknappen en hondenvrij maken van speelterreinen;

12. Stimuleren van bijstandsgerechtigden om ze te laten participeren in de maatschappij;

13. Starten met de opknap van De Doorkijk, het bouwen van een nieuwe Kleurencirkel en sportzaal. Dit jaar beginnen met het maken van plannen voor de omgeving;

14. Starten met het opknappen van de Kattenburg en het Ambtshuisterrein;

15. Bevorderen van de werkgelegenheid door meer energie te steken in de verkoop van de gronden op Westerhout-Zuid;

16. Zorgen voor veilige (school)fiets- en wandelroutes. Dit betekent onder andere dat er een goede ontsluiting komt voor het Tabaksveld in Puiflijk en de Albert Heijn supermarkt op de Scharenburg.

en wijkagenten;

4. Aansluiten van de gemeente Druten inclusief het buitengebied op het glasvezelnetwerk;

5. Bouwen van levensloopbestendige huur- en koopwoningen naar behoefte;

6. Inrichten van zorgsteunpunten voor senioren, zodat zij in hun eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen;

7. Meewerken aan plaatsing van zonnepanelen bij particulieren, scholen, sportkantines, dorpshuizen en andere openbare gebouwen;

8. Herschikken van sportcomplex De Gelenberg met als doel om het zwembad te privatiseren en realisering van een nieuwe sporthal;

9. Scheiden van huishoudelijk (rest)afval verbeteren;

10. Plaatsen van speciale afvalbakken waarin hondenbezitters de hondenpoep kunnen deponeren;

11. Opknappen en hondenvrij maken van speelterreinen;

12. Stimuleren van bijstandsgerechtigden om ze te laten participeren in de maatschappij;

13. Starten met de opknap van De Doorkijk, het bouwen van een nieuwe Kleurencirkel en sportzaal. Dit jaar beginnen met het maken van plannen voor de omgeving;

14. Starten met het opknappen van de Kattenburg en het Ambtshuisterrein;

15. Bevorderen van de werkgelegenheid door meer energie te steken in de verkoop van de gronden op Westerhout-Zuid;

16. Zorgen voor veilige (school)fiets- en wandelroutes. Dit betekent onder andere dat er een goede ontsluiting komt voor het Tabaksveld in Puiflijk en de Albert Heijn supermarkt op de Scharenburg.